Login

ตัวชี้วัดกรม
ปีงบฯ 2551
กรม กรมการแพทย์
   

 


ลำดับ
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
เกณฑ์การวัด
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
1
จำนวนหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
เชิงปริมาณ
3
5
166.67 %
12 แห่ง
กรมการแพทย์
2
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงคุณภาพ
80
0 %

ร้อยละ 80

กรมการแพทย์
3
จำนวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด
เชิงปริมาณ
91
0 %

91 เรื่อง

กรมการแพทย์
4
องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
เชิงคุณภาพ
80
0 %
ร้อยละ 80
กรมการแพทย์
5
จำนวนผู้ป่วยยาและสารเสพติดได้รับบริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ
เชิงปริมาณ
9,750
12,890
0 %
13000 คน
กรมการแพทย์
6
ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบำบัดรักษาตามเกณฑ์และมีการติดตามดูแลตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิงคุณภาพ
0 %
ร้อยละ 70
กรมการแพทย์
   
       
 
 -  22 ก.ย. 2557 19:03:45