Login

ตัวชี้วัดกระทรวง

ปีงบฯ 2554
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและจิตสำนึกที่ดีด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 1.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้
   

รหัส
D2554M2104001
ตัวชี้วัด
อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง
หน่วยตัวชี้วัด ร้อยละ
ประเภทตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
เป้าหมาย
2
ผล
-44.80
เกณฑ์การวัด
ลดลงร้อยละ 2
นิยามหลัก การและเหตุผล
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ทางระบบประสาท ผู้ป่วยมักมีอาการทันทีทันใด แต่จะใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนาน ถ้าได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วตั้งแต่แรกนั้น จะสามารถลดอัตราการตายและพิการลงได้มากหรือสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน เมื่อมีการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง จะส่งผลทำให้สมองส่วนที่เคยได้รับเลือดมาเลี้ยงขาดเลือดไป เป็นผลให้สมองส่วนนั้นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อาการจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองแตก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงส่วนน้อยอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. หลอดเลือดแตกในเนื้อสมอง มีผลทำให้ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นมาทันที เนื่องจากเลือดที่ออกจะไปกดเบียดเนื้อสมอง ทำให้สมองทำงานผิดปกติ และนอกจากนี้ยังเกิดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยมักเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามีเลือดออกมาเป็นจำนวนมากหรือเลือดออกในก้านสมอง ผู้ป่วยอาจหมดสติหรือเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
2. หลอดเลือดแตกในชั้นเยื่อหุ้มสมอง สาเหตุมักเกิดจากการโป่งพองของหลอดเลือดสมองบริเวณฐานกะโหลกศีรษะ เมื่อมีเลือดออกในทันทีทันใด ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน บางคนอาจหมดสติหรือเสียชีวิตได้ตั้งแต่ระยะแรก จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
โครงสร้างการคำนวณ
(อัตราตายปี 2554 -อัตราตายปี 2553)/อัตราตายปี 2553 X 100
ความถี่/วิธีการ จัดเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลเป็นปีปฏิทิน ปีละ 1 ครั้ง จากใบมรณะบัตรสำนักทะเบียนราษฏร์ กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เชื่อมฐานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย
แหล่งข้อมูล
สำนักทะเบียนราษฏร์ กระทรวงมหาดไทย /สนย.
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
กรมควบคุมโรค
 


  ปีงบประมาณ 2554
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผล 0.00 0.00 -45.52 -44.80