Login

ตัวชี้วัดผลผลิต

ปีงบฯ 2552
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ 1: ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลคุณภาพชีวิต โดยการบำบัดรักษา ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติดให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง เสริมสร้างระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
เป้าหมายการให้บริการกรม ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้รับการปรับปรุงมีคุณภาพ
กลยุทธกรม ส่งเสริมพัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ผลผลิต ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
   

รหัส
D2552O2107021
ตัวชี้วัด
ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ได้รับการพัฒนาและดูแล
หน่วยตัวชี้วัด ระบบ
ประเภทตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เป้าหมาย
1
ผล
1
เกณฑ์การวัด
1  ระบบ
นิยามหลัก การและเหตุผล

ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต. 1-5)  หมายถึง  ระบบการรายงานข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้าบำบัดยาเสพติด และผลการติดตามผู้ป่วยภายหลังจากการบำบัดรักษา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ได้รับการพัฒนาและดูแล  หมายถึง  ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.1-5) ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการพัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และหน่วยบำบัดที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างการคำนวณ
จำนวนระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต. 1-5) ที่ได้รับการพัฒนาและดูแล
ความถี่/วิธีการ จัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

1.       สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด


2.       จัดจ้าง จัดหา การบริหารจัดการดูแลโปรแกรมฐานข้อมูล และเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

3.     รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 


  ปีงบประมาณ 2552
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผล 1