Login

รอบการรายงาน :
นโยบายรัฐบาล :
นโยบายด้านสาธารณสุข
นโยบายรัฐมนตรี :
-
 
แผนพัฒนาฯฉบับที่ :
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบฯ :
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนบริหารราชการแผ่นดิน :
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง :
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและจิตสำนึกที่ดีด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน --> ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนไทยมีสุขภาพและจิตสำนึกที่ดีด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :
5.ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วัตถุเสพติด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม
ยุทธศาสตร์กระทรวง :
8. เสริมสร้างระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลสุขภาพจิตรวมทั้งได้รับการยอมรับในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด 2.ร้อยละ 68 ของผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการติดตามตามเกณฑ์ที่กำหนดและเลิกได้หยุดได้
กลยุทธ์หน่วยงาน :
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต
 
โครงการ :
   โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE )
 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อขยายบริการ และกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน วัยรุ่น ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 4. เพื่อสนับสนุน และเพิ่มโอกาส ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 6. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  
ขั้นตอนการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2554 100 คน โครงการย่อยที่ 1 การรณรงค์ให้ความรู้จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 1.1 โทรทัศน์ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY 1 รายการ/48 ตอน 1.2 วิทยุ ผลิตและเผยแพร่รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY 1 รายการ/96 ตอน 1.3 ผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ 1 รายการ 1 รายการ/26 ตอน 1.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 12 เดือน 2. การรณรงค์โดยการจัดกิจกรรม : ทูลเชิญองค์ประธานโครงการเสด็จเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา 2.1 จังหวัดภูมิภาค 19 ครั้ง/190,000 คน 2.2 กรุงเทพมหานคร 5 ครั้ง/40,000 คน 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ (องค์ประธานทรงแสดงคอนเสิรตร่วมกับศิลปินในจังหวัดภูมิภาคที่ทรงเสด็จเยี่ยม) 10 ครั้ง/50,000 คน 4. จัดแข่งขันชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE TEEN AEROBICS& DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับภาคและประเทศ 3 กิจกรรม/6 ครั้ง 5. ผลิตสื่อรณรงค์ในโครงการ 5.1 ผลิตเข็มสัญลักษณ์ในโครงการ 170,000 อัน 5.2 เสื้อ TO BE NUMBER ONE VARIETY 500 ตัว 5.3 เพลง TO BE NUMBER ONE Idol 1 ครั้ง 6. จัดประกวดการนำเสนอผลงานโครงการสำหรับงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE 6.1 รอบแรกคัดเลือกผู้ชนะระดับภาค 4 ภาคและกรุงเทพมหานคร 7 ประเภท/5 ภาค 6.2 รอบสอง/รอบสองคณะอนุกรรมการชุดบูรณาการเดินทางไปเยี่ยมชมให้คะแนนในพื้นที่ชมรมที่ชนะเลิศ ระดับภาคและกรุงเทพมหานคร 7 ประเภท/5 ภาค 7. จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นการประกวดการนำเสนอผลงานในโครงการฯ ระดับประเทศ 1 ครั้ง/20,000 คน โครงการย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน 1. จัดค่ายกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร 2 รุ่น/700 คน โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนา และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ) 1. ดำเนินกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค 4 แห่ง/12 เดือน โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเครื่อข่ายการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบูรณาการและคณะกรรมการประกวด และประเมินผลประจำปี จำนวน 2 ครั้งๆละ 60 คน 2 ครั้ง/120 คน/2 วัน

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
เป้าหมาย
ผล
หน่วยวัด
ผลลัพธ์     
ร้อยละ 70 ของแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
70
0.00
ร้อยละ
 
ผลผลิต     
ร้อยละ 90 ของผู้ที่มีอายุ 10 – 24 ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
90
0.00
ร้อยละ
ร้อยละ 100 ของอำเภอมีศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นที่มีการตามเกณฑ์ที่กำหนด
100
0.00
ร้อยละ
  
พื้นที่ดำเนินการ :
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2553 ถึง 30 ก.ย. 2554
งบประมาณดำเนินการ :
145,154,800.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป :
145,154,800.00 บาท  
เงินนอกงบประมาณ :
0 บาท
ที่มาเงินนอกงบประมาณ :
ผลการดำเนินการ :
100%  
หน่วยงานรับผิดชอบ :
กรมสุขภาพจิต
ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์อื่นๆ :

   
 
 -  23 ก.ย. 2557 23:13:26