Login
ข้อมูลทรัพยากรกระทรวงสาธารณสุข->บุคลากรภายในกระทรวง

รายงานแสดงจำนวน บุคลากรแบ่งตามชั้นเครื่องราช

รายงานแสดงจำนวน บุคลากรแบ่งตามชั้นเครื่องราช

รหัส
ชั้นเครื่องราช
ตัวย่อ
จำนวน(คน)
32 จตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.
0
33 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก บ.ช.
1
34 เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย บ.ม.
184
54 เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช.
1
55 เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม.
0
57 เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช.
0
58 เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม.
0
61 เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ.
493
99 เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ส.
3
  รวมทั้งกระทรวง  
682
หน้า 2 จาก 2
 |< <<   >>  >| 

 

 

หน้า 2 จาก 2
กรม
 |< << ชั้นเครื่องราช >>  >| 
จ.จ.
บ.ช.
บ.ม.
ร.ท.ช.
ร.ท.ม.
ร.ง.ช.
ร.ง.ม.
ร.จ.พ.
พ.ส.
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมการแพทย์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมควบคุมโรค
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมสุขภาพจิต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
กรมอนามัย
0
1
184
1
0
0
0
493
3
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
สวรส
0
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งกระทรวง
0
1
184
1
0
0
0
493
3

 

 

 
 -  23 ก.ค. 2557 20:50:21