Login
ยุทธศาสตร์รัฐบาล :

หน่วยงาน : ปี : เดือนที่รายงาน :


ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


1.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ลำดับ
โครงการ
ความก้าวหน้า
1
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
2
โครงการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
3
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
4
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
5
โครงการพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตในคนไทย - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
6
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน - สูงอายุ - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
7
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย - กรมสุขภาพจิต [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
%
รวม1.2 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


นโยบายรัฐบาลที่       1 นโยบายเร่งด่วน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   1.1.2 จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนใต้เป็นองค์กรถาวร
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   1.1.4 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   1.1.7 เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศติดตามปรับปรุงสถานีอนามัย
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             1.2 กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 8 โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ
 
โครงการที่ 1
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อขยายบริการ และกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชน 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน วัยรุ่นในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ 4. เพื่อสนับสนุน และเพิ่มโอกาส ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการกลับตัวเป็นคนดีของสังคม 5. เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ และเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ ในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 6. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
จำนวนหน่วยงานภาคอื่นที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ อย่างน้อย 9 ภาคส่วน 9 ภาคส่วน
มีการพัฒนาองค์ความรู้ในโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างน้อย 1 เรื่อง 1 เรื่อง
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด ร้อยละ 80
แกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ร้อยละ 75
วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด (มีภูมิคุ้มกันทางจิต) ร้อยละ 75
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 87,825,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    มี.ค.
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐบาลที่                   1.2.10 ส่งเสริมบทบาท อสม.ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             1.5 เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             2.1 ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.3.1 สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.3.2 สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค วินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.3.3 ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข(เน้นปรับปรุง สอ.และอื่นๆ)
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.3.4 ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.3.5 ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานานชาติ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.4.3 สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.5.3  เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.5.4 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.5.5 ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ จัดตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภค
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.5.6 ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจัดการกระทำความรุนแรง
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.5.7 เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   3.6.1 เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       4 นโยบายเศรษฐกิจ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                         4.2.2.1 สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับอุตสาหกรรมไทย
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.2.3 ภาคการท่องเที่ยวและบริการ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                         4.2.3.3 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.2.4  ภาคการตลาดการค้าและการลงทุน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                         4.2.4.3 ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับของภาคีและพหุภาคี
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                         4.2.4.5 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                         4.2.4.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนชายแดน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             4.3 นโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.1 ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำเรงชีวิตของประชาชน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.2 ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.3 จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 4 การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการของผู้ป่วย
 
โครงการที่ 2
โครงการพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) 2. พัฒนาและจัดทำมาตรฐานบริการจิตเวชให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) 3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาหน่วยบริการจิตเวชให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
หน่วยงานจิตเวช 10 แห่ง มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) 10 แห่ง
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 21,010,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 6 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง
 
โครงการที่ 3
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในประเด็น 1) รพศ./รพท./รพช. ภายใต้ 12 เครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุขให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 2) หน่วยงานบริการจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพบริการระดับ Supra Tertiary Care 2. เพื่อปรับปรุง พัฒนาและจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สต. แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับ Supra Tertiary Care และมาตรฐานบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตและบุคลากรสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. ให้สามารถบริการสุขภาพจิตและจิตเวชได้)
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
รพศ. / รพท. มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 20
รพช. ในแต่ละพวงบริการมีการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 70
ทีม MCATT ประจำอำเภอที่มีมาตรฐาน ร้อยละ 80
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 48,000,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 1 พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึง
 
โครงการที่ 4
โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานทั้งในด้านบุคลากร วิชาการ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ทั้งในระดับกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
พยาบาล PG ใน 4 ภาค ในพื้นที่จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้รับการอบรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ร้อยละ 50
ทีม MCATT ระดับอำเภอมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ และเป็นที่ปรึกษาแก่พยาบาล PG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
ทีม MCATT ประจำอำเภอที่มีมาตรฐาน ร้อยละ 100
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 6 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง
 
โครงการที่ 5
โครงการพัฒนางานระบาดวิทยาสุขภาพจิตและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตในคนไทย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยธำรงรักษาในระบบเดิม และพัฒนาระบบใหม่ตามกลุ่มวัย 2. เพื่อพัฒนาระบบการสำรวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตระดับชาติ เพื่อค้นหาองค์ความรู้สถานการณ์ของความชุกของโรคจิตของคนไทย 3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต โดยการพัฒนาหลักสูตรนักระบาดวิทยาสุขภาพจิตและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและสามารถปฏิบัติงานระบาดวิทยาสุขภาพจิตในหน่วยงานได้ 5. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตของคนไทย โดยการธำรงรักษาระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ของคนไทย และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของคนไทย ได้แก่ ความเครียด ปัญหาความรุนแรงในสังคม 6. เพื่อประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ระบบเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัยที่มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ
รายงานผลสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต เบื้องต้น 1 ชุด
ผลงานทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่นำเสนอในเวทีระดับ ประเทศ 3 เรื่อง
เครื่องมือเพื่อการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ตามกลุ่มวัย 1 ชุด
หลักสูตรเครือข่ายนักระบาดวิทยาสุขภาพจิต 1 หลักสูตร
ฐานข้อมูลการติดตามอุณหภูมิใจของคนไทย 1 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงสังคม 1 ฐานข้อมูล
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 2 การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และโครงการ EWEC
 
โครงการที่ 6
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน - สูงอายุ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการในโรงพยาบาลชุมชน ดังนี้ 1.1 พัฒนาระบบบริการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในวัยทำงาน ในเรื่องครอบครัว สุรา ยาเสพติด ความรุนแรงใน Psychosocial clinic 1.2 พัฒนาคลินิก NCD /คลินิกผู้สูงอายุ ให้มีบริการคัดกรอง ช่วยเหลือดูแลทางสังคมจิตใจ และดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สุขภาพจิตแก่กลุ่มเป้าหมาย 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ผู้สูงอายุในคลินิก NCD/ คลินิกสูงอายุ ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า และได้รับการช่วยเหลือ/ดูแลทางสังคมจิตใจ ร้อยละ 50
โรงพยาบาลชุมชนมีการบริการให้การปรึกษา เรื่อง ครอบครัว สุรา ยาเสพติด ความรุนแรง ครอบครัว ใน Psychosocial clinic ร้อยละ 50
คลินิก NCD / คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชนมีบริการ/ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ร้อยละ 80
โรงพยาบาลชุมชนมีการจัดบริการให้คำปรึกษาใน Psychosocial clinic ร้อยละ 50
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 22,500,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 6 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง
 
โครงการที่ 7
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมไอคิว/อีคิวเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยให้มีระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. เพื่อพัฒนานวตกรรม/เทคโนโลยีการพัฒนาสติปัญญาส่งเสริมไอคิว/อีคิวที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ 3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในวัยรุ่น 4. เพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และมีการเชื่อมต่อกันทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย
เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70
เด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย(จากการประเมินด้วยอนามัย 55) ได้รับการดูแลกระตุ้นพัฒนาการ) ร้อยละ 80
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกเข้าถึงบริการ ร้อยละ 20
รพศ./รพท. มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตามมาตรฐาน ร้อยละ 50
รพช. มีบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน well Child clinic ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 50
เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการคัดกรองจากระบบการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน และได้รับการดูแลและช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ร้อยละ 50
รพช. มีการจัดบริการสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่นใน psychosocial clinic ร้อยละ 50
Friend corner ในโรงเรียน (สถานศึกษา) มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เชื่อมโยงกับ รพช. (1 โรงเรียน: 1 friend corner: 1 รพช.) ร้อยละ 20
ทบทวนสถานการณ์
ความก้าวหน้าโครงการ(%)
ความก้าวหน้าโครงการ %
งบประมาณ
งบประมาณ 8,200,000.00 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 0.00 บาท    
ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
ผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรรค
ข้อเสนอแนะ
[โครงการอื่นภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธนี้] [โครงการทั้งหมด]
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.7 ๔.๓.๗ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   4.3.10 เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างจริงจัง
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเล อย่างเป็นระบบ เร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน เร่งประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กำหนดเขตและส่งเสริมการปลูกป่า ป่าชุมชนเพิ่มฝายต้นน้ำลำธารและฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดไฟป่าปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าอย่างจริงจัง ส่งเสริมการปลูก
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวตกรรม
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและการพัฒนาของประเทศ โดยจัดให้มีกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             7.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             7.8 สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่       8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.1.4 บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สู่ท้องถิ่น
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.1.6 สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.1.7 จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพโปร่งใส
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.2.3 พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจสังคม ปรับระบบงานกระบวนการยุติธรรม และเร่งดำเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.2.5 พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.2.7  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่             8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาลที่                   8.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
 


รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง

 


 
 -  20 เม.ย. 2557 00:06:09